Karolina Zaborska

INWENTARYZACJA ZIELENI  |  INVENTORY OF GREENERY 

projekt 

2017

 

Inwentaryzacja zieleni stanowi punkt wyjścia do planowania przestrzennego poprzedzającego zmiany urbanistyczne, projekty rewitalizacji miasta, decyzje środowiskowe i inwestycje budowlane. Wykonuje się ją w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją i uzyskiwania ewentualnych zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

Projekt ma charakter analizy porównawczej stanu zadrzewienia wybranych lokalizacji we Wrocławiu w latach 1945-1960,

ze stanem obecnym. 
 

 

project 

2017

 

Inventory of greenery is the starting point for spatial planning preceding urban changes, urban revitalization projects, environmental decisions and building investments. It is done to determine the number and type of trees and shrubs,
which are in conflict with the planned investment and to get permit for cutting them down.
The project is a comparative analysis of tree stand status
of selected locations in Wrocław, in the years 1945-1960 with the current state.

 

 

 

Copyright © All rights reserved.